ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនបក្ស សាខាវិទ្យាល័យ គិរីវង់


ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត ដឹកនាំដោយ លោក ឡាយ វណ្ណៈជាប្រធាន បានចុះសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនបក្ស សាខាវិទ្យាល័យ គិរីវង់ ស្រុក គិរីវង់ ចំនួន ៤០០ នាក់ ៕
206523_315374718564092_748348679_n 207938_315374625230768_989095072_n 312503_315374621897435_138958741_n