គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំគោកធ្លក ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ ធ្វើសន្និបាតបូកសរុបការងាររយៈពេល ០៥ឆ្នាំ ( ២០១២-២០១៧) និងលើកទិសដៅគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំ (២០១៧-២០២២)