ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងលោកជំទាវ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧


14390634_1620155084664876_7844945532671525310_n14333161_1620155111331540_2187143342755264050_n 14358664_1620155087998209_7551694861746475660_n14333697_1620155454664839_7274106562925291141_n 14344204_1620155367998181_4651477936620219723_n  14446034_1620155457998172_7181151676153661162_n14359020_1620155611331490_85833287057404830_n 14368738_1620155657998152_818896861054509170_n