ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា នាំយកអាហាររូបករណ៍របស់សម្តេចតេជោ និងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន ៦០កន្លែង ផ្តល់ជូនដល់សិស្សដែលទើបប្រឡងបាក់ឌុប