លោក អ៊ិត សារ អភិបាលស្រុកព្រៃកប្បាស សហការជាមួយអាជ្ញាធរ ឃុំ ភូមិ ចុះលើកស្លាកគណបក្សក្នុងឃុំព្រៃល្វា


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក អ៊ិត សារ អភិបាលស្រុកព្រៃកប្បាស រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ឃុំ ភូមិដើម្បីលើកស្លាកសញ្ញាគណបក្ស នៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ១២៩ ស្ថិតក្នុងឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ចំនួន ៨ ស្លាក ។
photo_2016-10-16_11-56-24 photo_2016-10-16_11-56-35 photo_2016-10-16_11-56-46 photo_2016-10-16_11-56-51 photo_2016-10-16_11-56-58