លោក ប៉ាន់ ណូរ៉ា តំណាង ឯកឧត្តម ប៉ុក ប៉ាន់ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃំុកំពែង នាំយកអំណោយកាកបាទក្រហមសួរសុខទុក្ខស្រ្តីទើបសំរាលកូនចំនួន ១៨ នាក់


ថ្ងៃទី ២៣ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ លោក ប៉ាន់ ណូរ៉ា តំណាង ឯកឧត្តម ប៉ុក ប៉ាន់ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃំុកំពែង លោក អិុត សារ អភិបាលស្រុកព្រៃកប្បាស និង សហការី លោកមេឃំុ មេភូមិ យុវជនកាកបាទក្រហមនិងកាយរិទ្ធ បាននាំយក អំណោយកាកបាទក្រហមសួរសុខទុក្ខស្រ្តីទើបសំរាលកូនចំនួន ១៨ នាក់នៅឃំុកំពែង ជាមួយនោះ ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ បានគួចព្រលឹងក្នុងទារកម្នាក់ៗ ៥០,០០០៛ ទៀតផង។
702957_528858043954062_431299914_n 1061093_528857823954084_449594331_n 12395455_528857343954132_621442426_n 12398933_528858373954029_1340484706_n 12404618_528857870620746_756537587_n