ឯកឧត្តម បួន លឹមហេង ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃំុកំពង់រាប ស្រុកព្រៃកប្បាស រួមជាមួយគណបក្សឃំុ លើកស្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ៣ នៅភូមិកំពង់លាវ


ថ្ងៃទី ២១ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម បួន លឹមហេង ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយឃំុកំពង់រាប ស្រុកព្រៃកប្បាស រួមជាមួយគណបក្សឃំុ សាខាបក្សភូមិ មេក្រុមបក្ស បានលើផ្លាកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន ៣ នៅភូមិកំពង់លាវ ដោយចំណាយថវិកាចំនួន ៨០០,០០០រៀល ។
12717634_551875378318995_5144933883884863169_n 12729343_551875444985655_893580805339763415_n 12744619_551875394985660_8227233588851405133_n