សន្និបាតពិនិត្យវាយតម្លៃសមិទ្ធផលបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំអង្គខ្នុរស្រុកទ្រាំង អាណត្តិទី៣


ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ផេង រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង សុខាភិបាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវ ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ុំ ឈុំប៊ុន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំ អង្គខ្នុរ ស្រុកទ្រាំង ព្រមទាំង ឯកឧត្តម អស់លោក លោកស្រីក្រុម ការងារថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក បានចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងអង្គសន្និបាតពិនិត្យវាយតម្លៃអំពីសមិទ្ធផល បញ្ហាប្រឈម ក្នុងការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ អង្គខ្នុរ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ និងកំណត់គោល នយោបាយរបស់គណបក្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំ អង្គខ្នុរ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ ដោយមានការចូលរួមពី ប្រជាពលរដ្ឋឃុំ អង្គខ្នុរ សរុបចំនួនប្រមាណ ៤០០នាក់។ ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ផេង រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង សុខាភិបាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ចុះជួយស្រុកទ្រាំងខេត្តតាកែវ ឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ុំ ឈុំប៊ុន ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំ អង្គខ្នុរ ស្រុកទ្រាំង ព្រមទាំង ឯកឧត្តម អស់លោក លោកស្រី ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល ថ្នាក់ខេត្ត ស្រុកចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងអង្គសន្និបាតពិនិត្យវាយតម្លៃអំពីសមិទ្ធផល បញ្ហាប្រឈម ក្នុងការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ អង្គខ្នុរ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១២-២០១៧ និងកំណត់គោល នយោបាយរបស់គណបក្សសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំ អង្គខ្នុរ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧-២០២២ ដោយមានការចូលរួមពី ប្រជាពលរដ្ឋឃុំ អង្គខ្នុរ សរុបចំនួនប្រមាណ ៤០០នាក់។
ថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
img_20170106_151326 img_20170106_151330