សារ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ក្នុងឱកាសខួបទី៦៥ ថ្ងៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


សារ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាកច្រកម្ពុជា និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងឱកាសខួបទី៦៥ ថ្ងៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា