ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតិឱ្យកម្មករឈប់សម្រាករយៈពេល ០៤ថ្ងៃ និងជម្រុញឱ្យខិតខំបើកប្រាក់ឈ្នួលឱ្យបានមុខថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ


ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស អនុញ្ញាតិឱ្យកម្មករឈប់សម្រាករយៈពេល ០៤ថ្ងៃ និងជម្រុញឱ្យខិតខំបើកប្រាក់ឈ្នួលឱ្យបានមុខថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ។
FB_IMG_1474040802509
IMG-20160916-WA0101