ការអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ មូលដ្ឋាន ឃុំ ស្មោង ដើម្បីស្វែងយល់ ពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


នៅ រសៀលថ្ងៃ ទី ០៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯ.ឧ គិន ណែត ប្រធាន គណប្រចាំការ គណបក្សខេត្ត រួមដំណើរដោយ លោក ប្រធាន អនុ ប្រធាន គណបក្សស្រុក សមាជិក អចិន្ត្រៃយ៏បក្សស្រុកទ្រាំង បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំ មូលដ្ឋាន ឃុំ ស្មោង ដើម្បីស្វែងយល់ ពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅឃុំស្មោង រហូតមកដល់ថ្ងៃ ទី ០៧ /១០/២០១៦ ទទូលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ រហូតដល់ ៩០ ភាគរយ នៃចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះ ឆ្នោត ។
14492341_1771965113071159_1775730559361363429_n 14591600_1771965146404489_8528540741279855253_n