ការអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ព្រមទាំងនាំយកនូវសម្ភារសិក្សារួមមានសៀវភៅ និងប៊ិច ទៅចែកជូនប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ទូទាំងឃុំអង្គប្រាសាទ