ឯកឧត្តម ជីវ កេង ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំត្រពាំងក្រ សាំង និងក្រុមការងារ បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះពិនិត្យជម្ងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំត្រពាំងក្រសាំង ស្រុកបាទី


ដើម្បីីសម្រាលដល់ការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ឯកឧត្តម ជីវ កេង អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកលោកស្រី ក្រុមការងារចុះជួយ ឃុំត្រពាំងក្រសាំង រួមជាមួយ លោក អ៊ុក រី អភិបាលស្រុក អភិបាលរង នាយករងរដ្ឋបាល បានដឹកនាំក្រុម គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះពិនិត្យជម្ងឺ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឃុំ កម្មវិធីពិនិត្យប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ១៨-១៩និង ថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
img_20161119_131816 img_20161119_131813 img_20161119_131810 img_20161119_131804