ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចន្ទ័ សំណព្វ សហប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ ឃំុចំបក់ និង សហការី រួមជាមួយ លោកមេឃំុចំបក់ បានទៅសួរសុខទុក្ខ លោក ទេព ឃីម


ស្រុកបាទី÷ ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅឃំុចំបក់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ចន្ទ័ សំណព្វ សហប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ ឃំុចំបក់ និង សហការី រួមជាមួយ លោកមេឃំុចំបក់ បានទៅសួរសុខទុក្ខ លោក ទេព ឃីម ជាមេភូមិតានប់ ដែលមានជំងឺ និងនាំថវិកាមួយចំនួនជូនគាត់ផងដែរ។
15094954_240065093078052_5543098995941213949_n 15078849_240065049744723_1072222523780354344_n 15055661_240065029744725_6085947864127824455_n