ទឹកជំនន់ឡើង លិច លើផ្លូវជាតិ 3 ចំនួន 2 កន្លែង


ស្រុកបាទី ៖ ថ្ងៃទី17/10/16 ស្ថានភាព ទឹកជំនន់ឡើង លិច លើផ្លូវជាតិ 3 ចំនួន 2 កន្លែង៖
1- ទឹកលិច និង ហូរកាត់ ថ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ 3 ស្ថិតនៅភូមិទួលល្ហុង និង ភូមិនាល ឃុំតាំងដូង ចន្លោះគីឡូ 37 – 38 ហូរ លើថ្នល់ ប្រហែល100 ម៉ែត។
2 – ទឹកលិច និង ហូរ កាត់ថ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ 3 ស្ថិតនៅ ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំសូភី ចន្លោះគីឡូ43 – 44 ប៉ុន្តែបាន កងកំលាំង វិស្វកម្មជួយយក បាវ ច្រកខ្សាច់ ទប់កាត់បន្ថយទឹកហូរ។
img_0036 img_0037 img_0038 img_0039 img_0040